ENG-DE-RUS

About us in English. Über uns auf Deutsch. О нас на Русском.

Choose English - Wählen Deutsch - Выбери русский

ENGLISH

Welcome

Enter

ENGLISH

DEUTSCH

Willkommen

Eingeben

DEUTSCH

РУССКИЙ

Добро пожаловать

Вход

РУССКИЙ

Our Logo – Unser Logo – Наш логотип

ClientClientClient

     Głównym przeznaczeniem Fundacji Benefis jest popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, sztuki, oświaty i sportu w kraju i za granicą oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dbanie o rozwój intelektualny i fizyczny społeczeństwa; rozwój turystyki, przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców; socjalizacja osób niepełnosprawnych.​

     Celem Fundacji Benefis jest:
1. Upowszechnianie kultury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i tradycji;
2. Promowanie uczestnictwa w kulturze;
3. Wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej;
4. Rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, promowanie idei wielokulturowości i integracji europejskiej;
5. Inicjowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi turystyki;
6. Promowanie regionu oraz jego mieszkańców;
7. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
8. Propagowanie przedsiębiorczości oraz działań służących podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji obywateli;
9. Inicjowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
10. Inicjowanie działalności wspomagającej technicznie i informacyjnie organizacje rządowe i pozarządowe;
11. Inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;
12. Inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
13. Promowanie ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej oraz sportu.

To be a partner? Partner werden? Cтать партнером?

Contact - Kontakt - Контакт

Premiere of ideas

To have idea is not art. What to do to make it a reality? How to start and what to do next?
To introduce your idea you need a good visualization. For what? – Business cards, portfolio, website, advertising campaign.
Your idea has been approved. It’s time for project. How to avoid out of control situation?

What we offer
 • Research
 • Strategy
 • Design
 • Experience

Premiere von Ideen

Zur Idee haben, ist keine Kunst. Was ist zu tun, um sie Wirklichkeit werden zu lassen? Wie fange ich an und was als nächstes zu tun?
Zur Einführung Ihre Idee Sie brauchen eine gute Visualisierung. Wofür? – Visitenkarten, Portfolio, Webseite, Werbekampagne.
Ihre Idee wurde genehmigt. Es ist Zeit für Projekt. Wie man aus der Kontrolle Situation zu vermeiden?

Was wir anbieten
 • Forschung
 • Strategie
 • Design
 • Erfahrung

Премьера идей

Сама по себе идея – не искусство.Что необходимо сделать, чтобы идея воплотилась в жизнь? С чего начать и что делать дальше?
Для начала понадобиться хорошая визуализация. Зачем? – Визитные карточки, портфолио, сайт, рекламная кампания.
Ваша идея была одобрена. Самое время приступить к реализации. Как проконтролировать процесс?

Наше предложение
 • Маркетинговые исследования
 • Выработка стратегии
 • Дизайн
 • Опыт профессионалов

Questions? Fragen? Вопросы?

Contact - Kontakt - Контакт
Back to Top